TIBBİ TEKNİK DANIŞMA KURULU İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev;

HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, ihtiyaç duyulan teknik konularda uzmanlık sahaları doğrultusunda acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti verir.


Gerçekleştirilecek Eylemler:İlk Eylemler

 • HAP Başkanından görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Yaka kartını takar.
 • HAP Başkan’ın dan brifing alır.İrtibatdirektörü,Halkla İlişkiler Direktörü ve Güvenlik direktörü ile iletişime geçerek gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Önceden belirlenmiş bir alanda tıbbi personeli toplar ve yapılacaklar hakkında Kriz Merkezi ve Tıbbi Personel Direktörü ile iletişime geçer İnsan Kaynakları Sorumlusundan sekreter temin eder.
 • Doktorların ve diğer mevcut personelin özelliklerinin ve sayılarının envanterini oluşturur. Bilgiyi İnsan Kaynakları Sorumlusuna ulaştırır.
 • Gönüllü doktor tıbbi personelin belirttikleri özellikleri doğruluğuna karar vererek kaydeder. Gerektiğinde İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Güvenlik Şefinin yardımına başvurur.Devam Eden Eylemler

 • İnsan Gücü Sorumlusu, Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu ve Operasyon Şefi ile toplantılar yaparak ileride ortaya çıkabilecek personel ihtiyacını ortaya koyar.
 • Hasta bakım ve tedavi alanlarında tıbbi personelin görevlendirilmesinde Tıbbi Personel Direktörüne yardımcı olur.
 • Hastane Yönetimi ve Klinik Yönetim Birimleri ile irtibata geçerek yönetimsel düzenlemelerin yapılarak hizmetlerin devamlılığını sağlar.Süresi Uzayan Eylemler

 • Tıbbi Personel ve Güvenlik Şefinin yardımıyla bir doktor mesaj merkezi ve mevcut
 • durum bilgilendirme panosu oluşturur.
 • Tıbbi Personel Direktörüne tıbbi personel için bir rotasyon programı geliştirmesinde yardımcı olur.
 • Tıbbi Personel Direktörüne tıbbi personel görevlendirmelerinin kaydının tutulmasında yardımcı olur.
 • Planlama Şefiyle tıbbi personel havuzunun durumu ve içeriği hakkında gereken sıklıkta görüşür.
 • İnsan kaynağı ve Mutfak Sorumlusuyla işbirliği yaparak personel yemek ve dinlenme alanlarını geliştirir.
 • Klinik Yönetim birimi aracılığıyla aşılama ve Profilaksi hizmetlerinin yapılmasını sağlar.
 • Klinik akut hasta bakım kapasitesini belirleyerek gerekli personel ve malzeme desteği konusunda önlemler alır.
 • Acil güvenlik yasaları ve endüstriyel uygulamalarla uyumlu risk yönetim ve kayıp-önleme programındaki her türlü değişikliği yönetim ekibine ve bölüm sorumlularına bildirir.
 • Varlık kaybıyla sonuçlanabilecek her türlü olayı araştırmak üzere avukatlar, sigorta şirketleri ve bireylerle bağlantı kurar.
 • Personel yaralanmaları durumunda tıbbi takibinin yapılmasını sağlar.
 • Afet eylem planlarının uygulanması vb konularda Hukuk Biriminden danışmanlık hizmeti alır.
 • Adli Tıp vakalarını,ölenlerin kimlik tespitleri ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
 • Medikal etik kurul tarafından bakım standartlarının ve önceliklerin geliştirilmesini sağlar.
 • Halk sağlığı ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 • Yapılanları ve alınan kararları sürekli olarak kaydeder.
 • KBRN Ünitesinin kontrol ve çalışmasını sağlar. Dekontaminasyon için gerekli düzenlemeleri sağlar.Aktivasyonu Sonlandırma

 • Yapılan işleri ve alınan kararları bir düzen ve sıra içinde kaydeder.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
 • Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder.
 • Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……
Formlar4-29
Raporlama Mekanizması…..

Rapor Vereceğiniz Kişi: Hap Başkanı

Kimlik Belirleme

Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın.


TIBBİ TEKNİK DANIŞMA KURULU’NDA OLMASI ÖNERİLEN ALANLAR

Biyolojik/Enfeksiyöz Olaylar

 • HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, biyolojik ya da bulaşıcı hastalıklara acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti verir.
 • Biyolojik / enfeksiyöz hastalıklara acil müdahale ile ilgili konular hakkında Yönetim ve/veya Operasyon bölüm şefine tavsiyelerde bulunur.
 • Acil servis, Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Enfeksiyon kontrol görevlilerinden bilgileri kontrol eder: 
 • Etkilenen hastaların sayı ve durumu belirler.
 • Etkilenilen biyolojik/enfeksiyöz hastalıkların türünü çıkarır.
 • Ek olarak tıbbi problemleri takip eder.Alınan tedbirler (örn: kültür, destek tedavisi)
 • Ek olarak beklenen endüstriyel, kimyasal veya radyolojik materyale maruz kalma potansiyeli ve yayılım alanı saptar.
 • Çalışanların korunması ile ilgili önlemler alır.
 • Standart izolasyon önlemlerini denetler.  izolasyon önlemleri için son dakika eğitimleri düzenler.
 • Uyarma, destek ve araştırma kaynakları için irtibat direktörü ile görüşmeler yapar.
 • Profilaksi ve aşılama için destek sağlar.
 • Analiz ve kanıt için örnek toplar
 • Bulaşma şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş olarak doğru yere gönderilmesini sağlar.
 • Biyolojik/enfeksiyöz ajana maruziyetten kaynaklanan önemli tüm bilgilerden ilgili sağlık personelinin haberdar olmasını sağlar.

Kimyasal Olaylar

 • HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, spesifik kimyasal olaylarla ilgili acil müdahale yanıtı için gerekli danışmanlık hizmeti verir.
 • Spesifik kimyasal olaylar ve acil müdahale ile ilgili önerilerde bulunur. 
 • Tıbbi Bakım Sorumlusu ve Tehlikeli Madde Sorumlusu ile beraber, kimyasal bulaşlı kazazedeleri kabul etmek üzere acil servisi hazırlar ve organize eder. 
 • Kimyasal maruziyetin büyüklüğü ve yerini tespit eder.
 • Dekontaminasyon / Tehlikeli Madde Müdahale Planını yapar.
 • Personel kişisel korunma önlemlerini tavsiye eder.
 • Kimyasal madde bulaş +/- hastaların sayısı ve durumunu tespit eder.
 • Bulaşın söz konusu olduğu kimyasalın türü ve miktarını belirler.
 • Kimyasal olayın türünü belirler:
 • Yalnız dış kimyasal maruziyet
 • Sadece dış bulaş
 • İç maruziyetli dış bulaş
 • Olayın oluş zamanını belirler
 • Kimyasal bulaşın yanı sıra mevcut medikal problemleri çözer.
 • Alınan önlemler (örn: atmosfer havasının takibi, cilde bulaş derecesi)  Tedavi ve dekontaminasyon süresince, yetkili olmayan kişilerin acil servis tedavi  alanlarına girişlerinin engellenmesini kontrol eder.
 • Bu işlemi Tehlikeli Madde sorumlusu ile beraber yapar.
 • Dekontaminasyon personelinin gözlem ve takibini sağlar.
 • Tüm hastaların ve hatta görevli personelin olay sonrası gözlemlenmesini sağlar.
 • Kazazede ve personelin tedavi ve maruziyete ilişkin kaygı ve talepleri yanıtlar. 
 • Personelin kimyasal madde açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetler.
 • Gerektiğinde bina dekontaminasyon işleminin takibini yönetir.
 • Kontamine kişisel araçların nasıl yönetileceğini belirler.

Radyolojik/Nükleer Olaylar

 • HAP Başkanına veya bölüm şeflerine, radyolojik ve nükleer olaylarla ilgili acil müdahale yanıtı için danışmanlık hizmeti verir.
 • Spesifik radyolojik olaylar ve acil müdahale hakkında önerilerde bulunur.
 • Tıbbi Bakım Sorumlusu ile beraber, acil servisin operasyonel bütünlüğünü koruyarak, radyolojik ajana maruz kalan kazazedeleri kabul etmek üzere acil servisi hazırlar ve organize eder. 
 • Etkilenen hastaların sayı ve durumunu belirler.
 • İlgili Radyoaktif izotopların miktarı ve türünü araştırır.
 • Radyasyon olayının türünü belirler:
 • Yalnız dış radyasyon maruziyetİ
 • Sadece dış bulaş
 • İç maruziyetli dış bulaş
 • Olayın oluş zamanı
 • Yanı sıra mevcut medikal problemler
 • Olay yerinde alınan önlemler alır.(örn: atmosfer havasının takibi, sabit radyasyon monitörleri, burun sürüntü ölçümü, cilt bulaş seviyesi) 
 • Ek olarak potansiyel, endüstriyel, biyolojik veya kimyasal madde maruziyetini beldirler.  Acil servisin kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hazırlanmasını yönetir.  Dekontaminasyon ünitesinden ayrılan personel ve ekipmanın monitorizasyonu için çıkışta radyasyon sayacı ile kontrolünü yapacak bir personel görevlendirir.  Yetkili olmayan kişilerin tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini teyit eder.
 • Dekontaminasyon sürecinin devamını sağlar:
 • Hasta ve dekontaminasyon ekibinin monitorizasyonu sağlar.
 • Kontamine alanlar, hastalar ve maruz kalan personelin izler.
 • Gerekli analizler için örneklerin toplar.
 • Her türlü radyoaktif atığın toplanmasını yapar.
 • Personelin dozimetrelerinin değerlendirir ve gereğinin yapar.
 • Personelin radyolojik madde açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetler:  Ambulanslar ve ambulans ekibi  Ambulans girişinden dekontaminasyon odasına kadar olan yol , Dekontaminasyon odası , Hastalar ve personel,  Potansiyel kontamine maddeler ve sudan alınan tüm örneklerin analizini sağlar.
 • Radyasyona maruziyetten kaynaklanan dikkate değer tüm bilgilerden personelin ve Personel Sağlığı Birim Liderinin haberdar olmasını sağlar. 
 • Bulaşma şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş doğru yere gönderilmesini sağlar.  Yetkili olmayan kişilerin tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini teyit eder.  Kontamine alanlar, hastalar ve maruz kalan personelin izlenmesini sağlar. Gerekli analizler için örneklerin toplar.
 • Potansiyel kontamine maddeler ve sudan alınan tüm örneklerin analizini sağlar.

4  Klinik Yönetim

 • Hastane klinik özelliklerinin ve hizmetlerinin korunmasını sağlamak için HAP Başkanına veya bölüm şeflerine bu konularda danışmanlık hizmeti verir.
 • Kliniklerin optimum personel ve kapasiteyle hizmet vermesini sağlar.
 • Hastane Afet Yönetimi ve Operasyon Bölüm Sorumlusuna klinik işlemler hakkında tavsiyede bulunur.
 • Profilaksi ve aşılama çalışmalarını organize eder.
 • Mevcut durumun belirlenmesi ve operasyonun devamı için düzenli görüşmeler yapar.
 • Klinik yöneticileri, acil personelini mevcut durum hakkında bilgilendirir.
 • Acili desteklemek üzere klinik kaynakları tespit eder.
 • Kliniklerin rutin hasta, malzeme ve bilgi akışını sağlar.

Hastane Yönetimi

 • Görevlendirildiğinde hastane hizmetlerinin kapasite ve yeteneği ile müdahale eylemlerinin gözetimini sağlar. HAP Başkanına veya bölüm şeflerine bu konularda danışmanlık hizmeti verir.
 • Hastane hizmetlerini yürütür.
 • Hastane operasyonları ile ilgili konular hakkında Yönetim ve Operasyon Şefine tavsiyelerde bulunur.
 • Acil servisi desteklemek üzere hastane kaynaklarını tespit eder.
 • Kliniklerin rutin hasta, malzeme ve bilgi akışını sağlar.
 • Gerektiğinde basitleştirilmiş hasta bakım standartlarının uygulanması konusunda işbirliği yapar.
 • Değişikliklerden tüm hastane personeli ve doktorlarının haberdar olmasını sağlar.
 • Hastane hizmetlerinde kesintiyi önlemek için gereken geçici tedbirleri uygular.
 • Hastane operasyonlarını direkt etkileyen acil durumlar için (tahliye dahil); acil duruma göre normal hastane aktivitelerinin kapsamını belirler.

Hukuk Bürosu

 • Hastanenin afet ve acil durumlara yanıtı ile ilgili konularda, HAP Başkanı’na ya da bölüm şeflerine hukuki danışmanlık hizmeti verir.
 • Hukuki durumları araştırır ve raporlar.
 • Afet Eylem Planı ve müdahale ile ilgili konularda yönetime ve bölüm sorumlularına hukuk danışmanlığı yapar
 • Hukuki konular ile ilgili tavsiyelerde bulunur.
 • İrtibat Direktörüyle birlikte hastanedeki hukuki konuları yetkililere günceller.
 • Sistemin normale dönüş sürecinde hukuki rehberlik sağlar.

Risk Yönetimi

 • Hastanenin Risk yönetimi ve zarar azaltma politikaları konusunda, HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine danışmanlık hizmeti verir.
 • Acil güvenlik yasaları ve endüstriyel uygulamalarla uyumlu risk yönetim ve kayıp-önleme programındaki her türlü değişikliği yönetim ekibine ve bölüm sorumlularına önerir.
 • En iyi maliyet azaltıcı planları tavsiye eder.
 • Varlık kaybıyla sonuçlanabilecek her türlü olayı araştırmak üzere avukatlar, sigorta şirketleri ve bireylerle bağlantı kurar.
 • Risk yönetim konularıyla ilgili olarak Finans Bölümü Satın Alma Birimi Sorumlusu ve Personel Sağlığı Birim Lideriyle düzenli olarak bağlantı kurar.
 • Müdahale uygulamalarını düzenli kontrol eder.
 • Yüksek riskli aktiviteleri gözlemler ve uygun bölüm sorumlularına rapor etmeyi sürdürür.
 • Uygulama ile ilgili potansiyel sorunları ve gerekli değişiklikleri yönetim ekibine bildirir.
 • Personelin yaralanması durumunda tıbbi takibini koordine eder. 

Tıbbi Personel

 • HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine, tıbbi personel ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verir.
 • Tıbbi personel ile ilgili durumlarda Hastane Afet Yönetimi ve Operasyon Bölüm Sorumlusuna önerilerde bulunur
 • İnsan Gücü Yetkilendirme Birim Liderine yardım eder.
 • Tıbbi Personel Planının tamamlanması için Klinik Destek Birimi Liderine yardım eder.
 • Hasta bakım gereksinimleri ve planlaması için düzenli olarak Tıbbi Bakım Birim Sorumlusu ve Destek Birimi Lideri ile görüşür. 

Pediyatrik Bakım

 • HAP Başkanı ya da bölüm şefine, pediatrik bakım konusunda danışmanlık hizmeti verir.
 • Pediatrik hasta bakımı ihtiyacını planlamak için yönetim ekibi, Operasyon ve Lojistik
 • Şefleri ve Tıbbi bakım Birim Sorumlusu ile toplantı yapar.
 • Operasyon Bölüm Şefi ile şu durumlar için görüş:
 • Afetin yeri ve tipi
 • Beklenen pediatrik hasta sayısı ve durumu
 • Hastaneye tahmini varış süresi
 • Olağan dışı veya tehlikeli çevresel maruziyet.
 • Destek Hizmetler Sorumlusundan pediyatrik afetzedelerin tedavi ve dekontaminasyonu için kritik önemi olan tehlike ve güvenlik bilgilerini belirlemek üzere hızlı araştırmaya
 • destek olacak personel ister.
 • Afet senaryosu ve müdahale ihtiyaçları açısından Operasyon Bölüm Şefi ve Tıbbi Bakım
 • Sorumlusuna pediatrik bakım rehberliği sağla.
 • Pediatrik hastaların belirlenmesi ve izlenmesi uygulamalarını sağlar.
 • Tıbbi bakım ekipman ve malzeme gereksinimleri
 • Pediatrik ilaçlar ve dozları
 • Transport uygunluğu ve gereksinimi (tekerlekli sandalye, çocuk yatağı, sedye)
 • Hasta yatak kapasitesi
 • Ventilatörler
 • Eğitilmiş eleman (doktor, hemşire vs)
 • Kısa ve uzun dönem pediatrik ek müdahale gereksinimi
 • Tüm hasta bakım alanlarında standart pediatrik bakımın uygulanmasını sağlar.
 • Pediatrik bakım önerileri ve tedaviler konusunda medya ve halkı bilgilendirmek için Halkla İlişkiler Yetkilisi ile işbirliği yapar.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağlar.
 • Görevin sonlandığında Hastane Afet Yöneticisini veya Operasyon Bölüm Şefini o anki
problemler, devam eden sorunlar ve bundan sonraki ihtiyaçlar hakkında bilgilendir.

10 Tıbbi Etik

 • HAP Başkanı ya da bölüm şeflerine, tıbbi etik konularında danışmanlık hizmeti verir.
 • Yönetim personeli ve bölüm sorumlularına etik durumlarla ilgili yardımda bulunur.
 • Bakım standartları, bakım önceliği, sınırlı kaynak kullanımı, vb önemli etik konularla ilgili öneriler geliştirir.
 • Personel, hastalar, ziyaretçiler ve hastaneyi etik açıdan etkileyebilecek öneri ve uygulamaları değerlendirmeye devam eder. 


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN