Amaç ve Hedeflerimiz
16 Haziran 2022

Doküman Adı

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇ, HEDEF VE EYLEM PLANI

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

KU.YD.002

27.11.2007

19.04.2018

02

1 / 5

 

KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER

KURUMSAL EYLEM PLANLARI


Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak,bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 1

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin Eski Hizmet Binasına taşınması için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılmasını sağlamak

Kurumsal Eylem Planı 2

Acil Servis Enjeksiyon ve Pansuman Odasının Yeşil Muayene Alanına dönüştürülmesi,

Kurumsal Eylem Planı 3

Acil Servis Kantin Yanı Malzeme Depo alanının Enjeksiyon ve Pansuman Alanına dönüştürülmesi. Çocuk Muayene Alanı oluşturmak.

Kurumsal Eylem Planı 4

Poliklinikler Danışma Birimi Bekleme Alanına 170 Ekran TV konulması.

Kurumsal Eylem Planı 5

Anne Dostu Hastane kriterleri kapsamında Poliklinik Kadın Doğum Departmanına Laktasyon polikliniği açmak

Kurumsal Eylem Planı 6

Hastanemiz içi Yönlendirme Tabelalarının güncellenmesine yönelik düzenlemelerinin yapılması

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal Eylem Planı 2

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal Hedef

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Kurumsal Eylem Planı 1

Personel Dinlenme Odalarının konforunun(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

Kurumsal Eylem Planı 2

25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesi veya plaket verilmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

Kurumsal Eylem Planı 4

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

 

Kurumsal Eylem Planı 5

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

 

Kurumsal eylem planı 6

Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Kurumsal eylem planı 7

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

 

 

Kurumsal Hedef

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

İlgili mevzuat gereği hastanemizden çıkan atık suların direk kanalizasyona karışmasını engellemek amacıyla atık su arıtma tesisinin kurulması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal Amaç 5

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Hedef

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

KurumsalEylem Planı 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemiz tamir ve tadilat işlemlerini bakanlığın yayınlamış olduğu mevzuatlar ve rehberler çerçevesinde yapmak.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Hastanemiz hizmet kalitesine yönelik 2022 yılı Merkezi Alım İhaleleri kapsamında Tıbbi cihaz ve donanım eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi için gerekli planlamaların yapılmasını sağlamak.

 

 

 

Kurumsal Amaç 6

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

 

 

Kurumsal Hedef

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

Kurumsal Amaç 7
Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak

Kurumsal Hedef


Çalışan eğitimimin ve farkındalığının arttırılması

Kurumsal Eylem Planı 1

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması
*Klinik dokümantasyonun iyileştirilmesi
*Etkin iletişimin iyileştirilmesi
*İlaç güvenliğinin güçlendirilmesi
*Hasta eğitim sürecinin geliştirilmesi
*Yatak sayısının artırımı ile hasta yatış ve taburluk süreçlerinin iyileştirilmesi

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Amaç 8

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak

 

 

 

Kurumsal Hedef

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları
değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı,
çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak

 

Kurumsal Amaç 9
Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak

 

 

 

 

Kurumsal Hedef

Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak
Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak
*Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek
Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak
*Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak
*Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak
Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak
Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak
*Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı

*Klinik göstergeler,
*Faaliyet göstergeleri,
*Hasta memnuniyet anketleri,
Çalışan memnuniyet anketleri,
*Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak,
belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak.

 

 Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planını indirmek için tıklayınız.