Kanser Birimi
06 Temmuz 2022

Kanser Biriminin Görevleri

1) Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) İl’deki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
4) İl’de kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.
5) Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan İl’lerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
6) Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
7) KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
8) Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
9) Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
10) Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
11) KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
12) Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili şube müdürlüklerine destek vermek.
13) İl Kanser Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek. 14) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.