OPERASYON ŞEFİ İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev;

HAP Başkanı tarafından belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla strateji ve taktikler geliştirir ve uygular. Müdahale alanlarını organize eder, kaynakları yönetir ve tıbbi bakım, altyapı, güvenlik, tehlikeli maddeler ve psikososyal destek birimi ile ilgili görevlendirmeleri yapar.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

İlk Eylemler

 • Operasyona bağlı bölümlerden düzenli bilgiler sağlamak
 • Tüm alanların son durumlarını sürdürmek
 • Durum değerlendirme liderinden bilgi almak
 • Operasyon personelinin güvenlik politika ve prosedürlerini sağlamak
 • Dökümantasyon biriminden tüm iç ve dış bilgileri dökümante etmek. Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıt. Birim Görevlendirme Listeni (HAP Form 23) tamamla.
 • Operasyon Bölümü Birim Sorumlularını, mevcut durum ve olayın hedefleri ve strateji hakkında kısaca bilgilendir, bölüm eylem planı taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle.
 • Bölüm Personel Mesai Tablosunu (HAP-  29) Lojistik Bölüm personeline dağıt ve mesailerin uygun şekilde kaydedildiğini kontrol et.
 • Bu tabloyu vardiyaların bitiminde ve ya her operasyon periyodunun bitiminde İnsan Kaynakları Sorumlusuna ulaştır.
 • Hastane Afet Yöneticisine danışarak, olay ile ilgili hedefleri ve operasyon periyotlarını belirle.
 • Durum Değerlendirme Sorumlusunu mevcut durum hakkında bilgilendir.
 • Personel ve araçların alanlara doğru bir şekilde hareketini ve izlemini sağlamak için Lojistik Bölüm Yöneticisi ve Alan Sorumlusu ile iletişimi sürdür.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Halkla ilişkiler, irtibat ve komutanla birlikte düzenli görüşme yapmak
 • Bölüm aktivasyon planlarını geliştirmek ve yenilemek
 • Bölüm Görevlilerinin sağlık ve güvenliğini sağlar.
 • Hasta Bakımı
 • Hasta izlemi
 • Hasta yakınlarına destek
 • Hastaneler arası transferler (iç-dış)
 • Morg hizmetleri
 • Operasyon alanlarına personel ve kaynak aktarımı
 • Dokümantasyon
 • Bakım tedavi standartlarını koordine etmek
 • Operasyon bölümüne yeterli personel ve destek sağlamak
 • Gönüllü insan gücü lideriyle personel ihtiyacını koordine etmek
 • Destek ünite lideriyle stok ve ekipman ihtiyacını koordine etmek
 • Planlama ile ihtiyaçları koordine etmek
 • Finans ile finans sorununu koordine etmek.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.

Süresi Uzayan Eylemler

 • OYE ile sürekli irtibat halinde olun,
 • HAY’ dan, bölüm şefleri ve diğerlerinden gelişmelerle ilgili raporları düzenli olarak almaya devam et.
 • Talep halinde veya gerektiğinde rapor ve kayıt tut, düzenle.
 • Operasyon bölümü ile son durum brifinglerini düzenli olarak sürdür.
 • Aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağla:
 • —Bölüm Görevlilerinin sağlık ve güvenliği
 • —Hasta izlemi
 • —Hasta Bakımı
 • —Hasta yakınlarına destek
 • —Hastaneler arası transferler (hastaneye veya hastaneden)
 • —Morg hizmetleri
 • —Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ile işbirliği yaparak İl Sağlık Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı
 • —Operasyonel alanlara personel ve kaynak aktarımı
 • —Dokümantasyon
 • Operasyon Bölümü personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği,  görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür.
 • Hasta bakım-tedavi standartlarını ve vaka tanımlamalarını gerektiğinde halk sağlığı görevlileri ve teknik danışma kurulu ile birlikte düzenle.
 • Operasyon bölümünde yeterince personel ve malzeme bulunmasını sağla.
 • Personel, malzeme ve ekipman gereksinimi için Destek Hizmetler Sorumlusu, planlama ve gereksinimleri için Planlama Bölümü, mali konular için Finans Bölümü ile koordineli çalış.
 • Yardımcı veya işbirliği yapılabilecek her kuruluşla koordinasyonu sağla
 • Devam eden hasta bakımı ile ilgili işlerin yerine getirilmesini sağla:
 • —Devam eden hasta girişi
 • —Mevcut boş yatak durumu
 • —Hasta transferleri
 • —Hasta izlemi
 • —Görevlilerin sağlığı ve iş güvenliği
 • —Hastaların, hasta yakınlarının, çalışanların ve olay yönetimindeki  personelin ruh sağlığı
 • —Morg hizmetleri
 • —Personel Görevlendirme işlemleri
 • —Personelin proflaksisi
 • —İlaç tedavileri
 • —Tıbbi malzeme ve ekipman
 • —Operasyonel alanlara personel ve kaynak aktarımı
 • —Sağlık Müdürlüğü, diğer hastaneler ve sağlık kuruluşları ile bağlantılar
 • —Dokümantasyon
 • Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) ve Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür.
 • Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Kabul Formunun (Form 211) kullanımım sağlamayı sürdür
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi

 • Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.
 • İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et ya da kademeli olarak azalt.
 • Hasta bilgilerinin nihai raporlanmasını Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi ve Halkla İlişkiler Yetkilisi ile birlikte koordine et.
 • Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM – 4) Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla.
 • Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski yerlerine yerleştirilmesini sağla.
 • Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl.
 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……

Formlar:  4- 23-29-

Raporlama Mekanizması…..
Rapor Vereceğiniz Kişi: Hap Başkanı
ALAN(Hastane Dışı Olay Yeri) SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI


Görev;

Hastane dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda, olay yerinde müdahale için gerekli personel, araç, gereç, malzeme ve ilaç gibi destek kaynaklarını organize eder ve yönetir. Lojistik Şefi ile koordinasyon içerisinde çalışır.


İlk Eylemler

 • Personel, araç, ekipman, tıbbi ve sarf malzemesini içeren mevcut ve ek kaynakların plana göre yerleştirilmesini
 • organize etmek ve yönetmek.
 • Hastane  dışında birikenve  panik  halinde  bulunan  hastaların  tedavisiyle  ilgili  düzenlemeyi  yapmak  alan
 • sorumlusunun görevleri arasındadır.
 • Operasyon Bölüm Şefinden görevlendirme ve brifing alır.
 • Rutin amirine HAP’taki görevlendirmen ile ilgili bilgi verir.
 • Görevlendirilecek personeli Liderlerini belirle; ilgili iş akış tablolarını ve görev yeleklerini dağıtır.
 • Faaliyet Alanı personelini mevcut durum konusunda bilgilendirir, Birim Eylem Planının taslağını
 • oluşturur ve bir sonraki brifingin zamanını belirler.
 • Personel ve ekipmanı yerleştirmek üzere Faaliyet Alanı olarak kullanılacak uygun yerleri belirler.
 • Talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenler

Personel   Araç    Ekipman ve malzeme    İlaç

 • Hastane bahçesine yapılacak hasta tahliyesi için güvenli alan belirler.
 • Acil servis önünde kurulacak triaj alanlarının güvenli alanlarda kurulmasını sağlar.
 • Problem ve ihtiyaçları değerlendirir, uygun kaynak yönetimini sağlar.
 • Tüm Faaliyet Alanı Ekip personeline eldeki ekipman, malzeme, ilaç envanteri ve personel
 • ihtiyacını Lojistik Bölümü Destek hizmetler Sorumlusu ile işbirliği içerisinde değerlendirmeleri
 • talimatını verir, durumu Operasyon Şefine rapor eder.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Aynı anda birden fazla sorunla karşılaşıldığında problemlerin öncelik sıralamasını yapar.
 • Dış kaynakların kullanımını koordine eder.
 • Faaliyet Alanı eylem planını oluşturur ve talep ettiğinde Operasyon Şefine gönderir.
 • Dökümantasyonun doğru bir şekilde tamamlanmasını ve toplanmasını sağlar.
 • Süresi Uzayan Eylemler
 • Faaliyet Alanı personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği,
 • kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini
 • izlemeyi sürdürür.
 • Yardım için gönderilen personeli görevlendirir ve uyumunu sağlar.
 • Dış kaynakların uygun şekilde görevlendirilmesi konusunda Operasyon Şefi ve Lojistik Şefi ile birlikte çalışır.
 • Personelin düzenli bir şekilde rotasyonunu sağlar.
 • Kararları ve faaliyetleri süreğen şekilde dokümante eder.
 • Operasyon Sorumlusuna periyodik olarak durum güncellemelerini sağlamayı sürdürür.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel
 • gereksinimlerini sağlar.
 • Tüm personel ve gönüllüleri stres ve uygunsuz davranış belirtileri açısından gözlemler. 
 • Gözlemlerini destek hizmetler sorumlusuna aktar. Görevli personelin dinlendirilmesi için molaları
 • düzenler.
 • Görev devri yaptığı takdirde, yerine gelen yetkiliye devam
 • eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktarır.

Olağandışı Durum Sonlandırma

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunun Sona Ermesi

 • Müdahaleye son verme kararı alındığında; iyileştirme aşamasına veya olağan işleyişe rahat geçişi kolaylaştırmak için çalışma düzeninizi gözden geçirin.
 • İhtiyaç azaldığında, personelini kendi rutin görevlerine döndür ve pozisyonları kombine et ya da kademeli olarak azalt.
 • Olaya ilişkin özet veri ve raporları derle, tüm hastane afet yönetim merkezi kayıtlarını organize et ve Planlama Yöneticisine ilet.
 • Görevin sonlandığında tüm dokümanların ve Operasyon Kayıt Formunun (FORM – 4) Hastane Afet Yöneticisine teslim edilmesini sağla.
 • Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski yerlerine yerleştirilmesini sağla.
 • Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……

Formlar:  4-29-

Raporlama Mekanizması…..

Rapor Vereceğiniz Kişi: Operasyon SorumlusuALAN SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

Personel Tedarik Birim Sorumlusu 

İhtiyaç duyulan personelin sağlanmasını organize eder ve yönetir.
Toplanma alanları belirleyerek, çağrı yönteminin belirlenmesi için gerekli girişimlerde bulunur.


Araç Tedarik Birim Sorumlusu

İhtiyaç duyulan araçların sağlanmasını organize eder ve yönetir.
Talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenler.


Cihaz, Araç/Gereç ve Tıbbi Malzeme Tedarik Birim Sorumlusu

İhtiyaç duyulan cihaz, araç/gereç ve tıbbı malzemelerin   sağlanmasını organize eder ve yönetir

4 İlaç Tedarik Birim Sorumlusu

İhtiyaç duyulan ilaçların sağlanmasını organize eder ve yönetir.TIBBİ BAKIM SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Sorumluluğu altındaki klinik hizmetleri ve klinik destek hizmetlerini organize eder ve yönetir.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

İlk Eylemler

 • Operasyon şefinden görevlendirmeleri ve görev tanımlamalarını içeren paketi alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Operasyon şefinden brifing alır.
 • İnsan Kaynakları Sorumlusundan, dokümantasyon İçin yardımcı alır.
 • Operasyon şefi ile toplantı yaptıktan sonra Birim Sorumluları ile görüşür.
 • Bir planlama/enformasyon merkezi kurar.
 • Afet planının uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlar.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Tıbbi bakım kapasitesini değerlendirerek gerekli planlamayı yapar.(acil,yatan hasta üniteleri,poliklinik vb.)
 • Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlar.
 • Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
 • Tıbbi bakım alanındaki sorun ve ihtiyaçları değerlendir, uygun kaynak yönetimini sağlar.
 • Hastaların hızlı bakım ve düzenlemesini koordine etmek
 • Hasta ve ailelerinin ruh sağlığı ihtiyaçları devam ettirmek
 • Hasta bakım standartları ile ilgili düzenlemeleri yaparak uygulanmasını sağlar.
 • Bilgilerin güncellenerek personelin bilgilendirilmesini sağlar.
 • Aşağıda belirtilmiş konulara yönelik bilgileri edinir.
 • -Olayın tipi ve yeri
 • -Beklenen hastaların durumu ve sayısı
 • -Hastaneye ulaşmada tahmini zamanı
 • -Alışılmamış veya tehlikeli çevre maruziyeti
 • -Yardım için (telefon, karşılama alanı, acil, dekontaminasyon alanı, izole alan vs) çağrılan veya hastaneye ulaşan (afette yaralana veya yaralanmayan) çok sayıda insanın yeri hakkında bilgi edinir.
 • Acil servis ve Klinik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayarak gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Yatan hasta ünitesindeki hasta bakım ihtiyaçlarını ve kritik sorunları değerlendirerek personel ve malzeme planlaması yapar.

Süresi Uzayan Eylemler

 • Tüm taburcu edilecek hastalara doktor takibi dahil yazılı ve sözlü talimatlar verilmesi ile taburcu edilmek üzere hasta bekleme alanında bekletilen tüm hastalardan sorumludur.
 • Sevk edilmesi gereken hastaların koordinasyonunu sağlar.
 • Destek Birimler Direktörü ile görüşerek bu alanlardaki düzenlemeleri sağlar.(Laboratuar,Eczanevb)
 • Acil Ünitesinde bulunan hastaların Triajını başlatarak tedavi alanlarını yöneterek,kontrollü hasta ve morg hizmetlerini düzenler.
 • Yataklı Birimler Sorumlusu ve Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu ile telsiz veya ulak yolu ile çift yönlü iletişim kurar.

Aktivasyonu Sonlandırma

 • Psikososyal Destek Ünitesi ile görüşerek stresle baş etme programını başlatarak organize eder.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
 • Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder.
 • Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.       

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……
Formlar……4-29
Raporlama Mekanizması…..


Rapor Vereceğiniz Kişi: Operasyon SorumlusuTIBBİ BAKIM SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

Yatan Hasta Birim Sorumlusu

 • Tıbbi Bakım Direktörü’ den görevlendirme alır. Cerrahi Sorumlusu, Dahiliye Sorumlusu, Yoğun Bakım Sorumlusu, Tıbbi Personel Hizmetleri Sorumlusu ve Poliklinik Sorumlusu için görev tanımlamalarını alır.
 • Bu görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • İlgili yaka kartını takar.
 • Tıbbi Bakım Direktörü’nden brifing alır, Tıbbi Bakım Direktörü, Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu ve Tıbbi Personel Direktörü ile ilk hareket planını geliştirir.
 • Aşağıdaki Birim Sorumlularını görevlendirir.
 • Cerrahi servisler
 • Dahili servisler
 • Yoğun bakımlar
 • Tıbbi Bakım sorumlusu
 • Poliklinik
 • İlgili görev tanımlamalarını dağıtır, İnsan Kaynakları Sorumlusundan her Birim Sorumlusu için bir sekreter ister.
 • Mevcut durum hakkında Birim Sorumlularıyla görüşür. Düzenli toplantılar için zaman belirler.
 • Gerekirse Yataklı Birimlerin yeni alanlarda kurulmasına yardımcı olur.
 • Hangi hastaların öncelikli olacağının belirlenmesi için tüm Birim Sorumlularına talimat verir, erken taburcu olabilecekleri belirler. Tüm Birim Sorumlularına hasta çıkış işlemlerinin Hasta Taburcu Sevk  Sorumlusu tarafından yürütüldüğü bilgisini vererek gerekli düzenlemeyi yapar.
 • Her alandaki ve tedavi ihtiyaçlarını saptar, ihtiyaçları karşılamak için personel ve kaynakları koordine eder.
 • Tıbbi Bakım Direktörü ile tüm yataklı birimlerdeki tıbbi bakım hareket planını görüşmek için toplantı yapar.
 • Personel ve kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek, koordine eder ve İnsan Kaynakları Sorumlusu , Tıbbi Bakım Direktörü ve Malzeme Destek Sorumlusuna yönlendirir. Tüm görüşmeleri Haberleşme Hizmetleri Sorumlusuna iletir.
 • Her türlü güvenlik ihtiyacı için Güvenlik Şefiyle kontak kurar. Tıbbi Bakım Direktörüne herhangi bir hareket/ihtiyaç için bilgi verir.
 • Ekipman isteklerini Malzeme Destek Sorumlusuna bildirir.
 • Tüm yataklı birimlerdeki temizlik ihtiyaçlarını belirler gerekli düzenlemeleri sağlar.
 • Kliniğe alınan hastaların kimlik doğrulama işlemlerini ve bilgilerini kayıt altına alarak raporlanmasını sağlar.
 • Taburculuğu ve sevki yapılan hasta bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Araştırma ve Taşıma Sorumlusu ve Halkla İlişkiler Yetkilisine bilgi toplamalarında yardımcı olur.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
 • Hastane Ünitesi ve Tıbbi Bakım Direktörüne düzenli ve sık aralıklarla durumdaki gelişmeler hakkında rapor verir.
 • Bir kopyası Tıbbi Bakım Direktörüne gönderilmek üzere tüm eylem ve karaları kaydeder.

2 Ayaktan Hasta Birim Sorumlusu

 • Ayaktan hastaların tedavi olmalarını sağlar, ayaktan tedavi alanlarını yönetir
 • Yeni başvuran hastaların hızla değerlendirilerek kesin tedavi birimlerine sevk edilmesini sağlar  Başvuran hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almalarını ve kendilerini güvende  hissetmelerini sağlar 
 • Tıbbi bakım alanındaki sorun ve ihtiyaçları değerlendir, uygun kaynak yönetimini sağlar.
 •  Hastaların hızlı bakım ve düzenlemesini koordine eder
 •   Hasta ve ailelerinin ruh sağlığı ihtiyaçları devam ettirir
 •   Hasta bakım standartlarını yeniden düzenler
 •   Bilgileri yenileyerek personele bildirir
 • Mevcut durum hakkında Birim Sorumlularıyla görüşür. Düzenli toplantılar için zaman belirler.
 • Gerekirse Ayaktan Tedavi için yeni alanlarda kurulmasına yardımcı olur.
 • Hangi hastaların öncelikli olacağının belirlenmesi için talimat verir, erken taburcu olabilecekleri belirler. Tüm Birim Sorumlularına hasta çıkış işlemlerinin Hasta Taburcu Sevk Sorumlusu tarafından yürütüldüğü bilgisini vererek gerekli düzenlemeyi yapar.
 • Her alandaki ve tedavi ihtiyaçlarını saptar, ihtiyaçları karşılamak için personel ve kaynakları koordine eder.
 • Tıbbi Bakım Direktörü ile hareket planını görüşmek için toplantı yapar.
 • Personel ve kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek, koordine eder ve İnsan Kaynakları Sorumlusu, Tıbbi Bakım Direktörü ve Malzeme Destek Sorumlusuna yönlendirir. Tüm görüşmeleri Haberleşme Hizmetleri Sorumlusuna iletir.
 • Her türlü güvenlik ihtiyacı için Güvenlik Şefiyle kontak kurar. Tıbbi Bakım Direktörüne herhangi bir hareket/ihtiyaç için bilgi verir.
 • Ekipman isteklerini Malzeme Destek Sorumlusuna bildirir.
 • Ayaktan hasta tedavi alanlarında ki temizlik ihtiyaçlarını belirler gerekli düzenlemeleri sağlar.
 • Ayaktan tedaviye alınan hastaların kimlik doğrulama işlemlerini ve bilgilerini kayıt altına alarak raporlanmasını sağlar.
 • Taburculuğu ve sevki yapılan hasta bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Araştırma ve Taşıma Sorumlusu ve Halkla İlişkiler Yetkilisine bilgi toplamalarında yardımcı olur.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini sağlar.
 • Tıbbi Bakım Direktörüne düzenli ve sık aralıklarla durumdaki gelişmeler hakkında rapor verir.
 • Bir kopyası Tıbbi Bakım Sorumlusuna gönderilmek üzere tüm eylem ve karaları kaydeder.

Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu

 • Psikiyatrik hizmetleri ve tıbbi psikolojik desteği yönetir ve koordine eder.
 • Tıbbi Bakım Direktörü’ndenbrifing alır.
 • Mevcut durum hakkında Birim Sorumlularıyla görüşür. Düzenli toplantılar için zaman belirler.
 • Gerekirse Ruh sağlığı için yeni alanlar kurulmasına yardımcı olur.
 • Her alandaki ve tedavi ihtiyaçlarını saptar, ihtiyaçları karşılamak için personel ve kaynakları koordine eder.
 • Tıbbi Bakım Direktörü ile hareket planını görüşmek için toplantı yapar.
 • Personel ve kaynak ihtiyaçlarını tespit ederek, koordine eder ve İnsan Kaynakları Sorumlusu, Tıbbi BakımDirektörü ve Malzeme Destek Sorumlusuna yönlendirir. Tüm görüşmeleri Haberleşme Hizmetleri Sorulusuna iletir.
 • Her türlü güvenlik ihtiyacı için Güvenlik Şefiyle kontak kurar. Tıbbi Bakım Direktörüne herhangi bir hareket/ihtiyaç için bilgi verir.
 • Ekipman isteklerini Malzeme Destek Sorumlusuna bildirir.
 • Psikiyatri tedavi alanlarında ki temizlik ihtiyaçlarını belirler gerekli düzenlemeleri sağlar.
 • Psikiyatri tedaviye alınan hastaların kimlik doğrulama işlemlerini ve bilgilerini kayıt altına alarak raporlanmasını sağlar.
 • Taburculuğu ve sevki yapılan hasta bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

Acil Servis Birim Sorumlusu

 • Acil servise gelen hastaların acil tıbbi bakımlarının yapılmasını sağlar. Hastaların yönlendirilmelerini koordine ve organize eder.
 • Afet yönetimi Hasta bakımı  Tıbbi hizmetlerin önceden planlanması ve organizasyonu gerekir.
 • Önceden belirlenmiş protokoller ile acil dışından personel ve ekipman kaynaklarını kullanabilmeli 
 • Yapılacak planlamalarla hastaların triaj, hızlı değerlendirme ve kesin tedavileri kontrol altına alınmalıdır.
 • TEHLiKENiN TANIMLANMASI Afet tipine göre hastanelere başvuran hasta profili değişebilmektedir.
 •  Acil serviste yapılacak hazırlıklar buna uygun olmalıdır

Kapasite: Acil servis kapasitesi ve afet durumunda genişleme kapasitesi önceden belirlenmelidir

Afet bölgesinden hasta transportu yapılırken, ilgili hastane ve acil servisin kaç hastaya yeterli düzeyde bakabileceği göz önünde bulundurulmalıdır

 Bu sayı acil servisteki yatak ve personel sayısı ile olduğu kadar; Hastane ameliyathane sayısı, Hastane servis ve yoğun bakım yatak sayısı, Mevcut personel sayısı, tıbbi personelin uzmanlık dalları Kan, ventilatör gibi kritik malzeme sayısı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

GENİŞLEME KAPASİTESİ: Kitlesel afetlerde; aşırı doluluk durumlarında uygulanacak prosedürlere uygun olarak, hastaların erken taburculuğu ve rutin hizmetlere ara verilmesi işlemleri yapılır.

Bu şekilde, hastanemiz yatak ve tıbbi hizmet kapasitesi arttırılır.

Acil triaj düzenine geçilir.

Hastaların uygun şekilde triaj, tedavi ve sevkleri yapılır. Acil serviste triaj alanları renklendirilmiştir.


Hastane Afet Triyaj Alanı Birim Sorumlusu

 • Hastaneye başvuran çok sayıda yaralının tedavi önceliklerini belirleyebilmek için Triyaj Alanının (lojistik Şefi’nin desteği ile) tanımlandığı şekilde kurulmasını sağlar.
 •  Gereksinim duyulan tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemeyi ve personeli talep eder.
 • Yaralıların öncelik sırasına göre değerlendirilmesini ve gerekli tedavi alanlarına yönlendirilmesini sağlar.
 • Görevli personel, görev kartlarını takar.
 • Alan ve personel işaretleme bantları (yapışkan renkli bantlar), görev kartları acil poliklinik
 • afet dolabı içinde bulunmaktadır.
 • Hasta Karşılama ve Kabul Alanı:
 • Kayıt Kabul alanı
 • Triaj alanı 
 • Kırmızı Alan 
 • Sarı Alan
 • Yeşil Alan
 • Siyah Alan (Morg)
 • Psikiyatri Alanı
 • Aile Bekleme ve Taburculuk Alanı
 • Gönüllü kabul ve başvuru alanı
 • Triaj alanı için yeterli personel ve malzeme sağlar.
 • Olağan dışı duruma bağlı problem, triaj-tedavi ihtiyaçlarını belirler.
 • Acil Servis Birim Sorumlusu tarafından talep edilirse Yatan Hasta Birim Sorumlusuna hastane içindeki hastaların triajında yardım eder.
 • Hareket planını geliştirir.İhtiyaç duyulan kaynakları Acil Servis Birimi Sorumlusundan ister.
 • Triaj ekiplerini saptar. Gerektiğinde kullanılmak üzere triaj paketlerini görevlilere verir.
 • Kırmızı, sarı, yeşil tedavi, taburcu ve morg alanlarının yerleşimlerinin belirlenmesinde Acil Servis Birim Sorumlusu ile işbirliği yapar.
 • Triaj alanındaki güvenlik ve trafik akışı için Güvenlik Sorumlusu ile iletişim kurar. Hareketlerden Acil Servis Birimleri Sorumlusunu haberdar eder.
 • Acil bakım için araç gereç ihtiyaçlarını Cihaz Araç/Gereç sorumlusuna rapor eder. Hareketlerden Acil Servis Birim Sorumlusunu haberdar eder.
 • Olağan dışı durum akış şemalarının ve başvuru formlarının kullanıldığından emin olur. Gerekliyse PersonelTedarik Birim Sorumlusundan dokümantasyon için sekreter ister.
 • Acil Servis Birim Sorumlusunu triaj alanındaki yaralı sayısından yada gelmekte olanlar hakkında bilgilendirir.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
 • Sekreterin triaj alanındaki hareket ve ihtiyaç kayıtlarını alır ve kontrol eder.
 • Bir kopyalarını Acil Servis Birim Sorumlusuna gönderir.
 • Görev verilmemiş kişileri İnsan Kaynakları Sorumlusuna gönderir.

Yoğun Bakım Birim Sorumlusu

Yoğun bakım birimlerini yönetir ve hizmete devamlı hazır bulundurulmasını sağlar. Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağlar. Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve talep eder. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir.  Çalışan personelin yönetiminden sorumludur.

 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Tıbbi Bakım Sorumlusuna. Düzenli yazılı durum raporları verin,
 • Bütün bölüm şefleri ile o ana kadar meydana tüm gelen majör olay ve faaliyetlerin, kritik sorunların, operasyonel kavramların ve bir sonraki operasyonel periyotta atılacak adımların mevcut durumunu ve gelişimini öğrenmek üzere ilk bağlantıyı kur.
 • Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağla.
 • Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve talep et.
 • Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönet.
 • Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildir.
 • Tıbbi Bakım  Sorumlusunun  talep ettiği dokümanları hazırla.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

7 Ameliyathane Birim Sorumlusu

Ameliyathaneleri yönetir ve hizmete sürekli hazır bulundurulmasını sağlar.  Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağlar.  Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve talep eder. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir.  Çalışan personelin yönetiminden sorumludur.

 • Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda tıbbi kapasite ve yetenek artışını sağla.
 • Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirle ve talep et.
 • Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönet.
 • Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildir.
 • Tıbbi Bakım  Sorumlusunun  talep ettiği dokümanları hazırla.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Anestezi Birim Sorumlusu

İhtiyaca göre yedek personeli göreve çağırır. Gerekiyorsa yedek cihazları devreye sokar. Vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini gözönüne alarak ameliyathane çalışma listelerini düzenler. Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli süreçlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlar.


Klinik Destek Birim Sorumlusu

 • Hastaların tıbbi bakımı ile ilgili yardımcı klinik destek hizmetlerini organize eder ve yönetir (ilaç, tıbbi malzeme, laboratuvar hizmetleri, tıbbi görüntüleme hizmetleri, kan ve kan ürünleri, morg hizmetleri).
 • Afet ve Olağandışı durumlarda, hasta / yaralıların tanı ve tedavi hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesidir.
 •  Lojistik, Finans ve Personel Hizmetleri birimleri başta olmak üzere ilgili bölümlerle işbirliği içinde çalışır. 
 • Olayın boyutuna göre izinli personelin göreve çağırılmasını sağlar.
 • Yağma, hırsızlık vb. durumların önlenmesi için Güvenlik şefi ile işbirliği sağlar.
 • Destek Birimlerinde çalışabilecek, gönüllü yardıma gelen kişilerin görevlendirilmesini ve kontrolünü sağlar.  

10 Laboratuvar Birim Sorumlusu

 • Laboratuvarları yönetir ve hizmete sürekli hazır bulundurulmasını sağlar.
 • Yapılmış olan planlamalar doğrultusunda kapasite ve yetenek artışını sağlar.
 • Tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve talep eder. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir.
 • Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir.
 • Mevcut kan stoku envanterini yapar ve kurum dışında kullanılabilir miktarın belirle, Destek Hizmetleri Direktörü’ne bilgi ver.
 • Çalışan personelin yönetiminden sorumludur.
 • Hastaların tanı ve teşhislerinde kullanılan çeşitli tahlil ve tetkik hizmetlerini yürütür.
 •  Biyokimya Tetkikleri  Mikrobiyoloji Tetkikleri  Patoloji Tetkikleri Laboratuar Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu Laboratuar Hizmetleri –
 •  Laboratuar hizmetlerinin, kan ve kan ürünlerinin yeterli düzeyde olmasını sağlar.
 •  Afet için malzeme stoklanması ve sürekli güncelleştirilmesini sağlar.
 • Laboratuar hizmetlerinde öncelikleri belirler ve yönetir
 • (Acil olmayan tahlil ve tetkikleri bekletir)
 • Kapasiteyi aşan durumlarda malzeme ve personel ihtiyacını belirler ve Destek Birimleri şefine  iletir.
 • İzindeki birim personelini göreve çağırır.
 • Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini
 •  sağlar. 
 • Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir
 • Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar

11 Görüntüleme Birim Sorumlusu

 • Görüntüleme birimlerinin yönetimi, hizmete sürekli hazır bulundurulması, yapılmış olan planlamalar doğrultusunda kapasite artışının sağlanması, gerekli tıbbi cihaz ve malzemenin temini, seyyar cihazların talep edilen yerlerde çalıştırılmasından sorumludur. Tahliye talimatı verilir ise tahliyeyi yönetir. Hasar tespit ve onarım ihtiyaçlarını saptayarak alt yapı sorumlusuna bildirir. Çalışan personelin yönetiminden sorumludur.
 • Hastaların tanı ve teşhislerinde kullanılan çeşitli tetkik hizmetlerini yürütür
 • Röntgen  Görüntüleme Hizmetleri
 • Radyoloji Biriminde görevli personeller ile hareket planı yapar. 
 • Röntgen ve gerekli diğer hizmetleri yerine getirebilmek için radyoloji hizmet kapasitesini belirler
 • Mevcut ve kullanılabilecek röntgen odalarının sayısını belirler
 • Mevcut ve kullanılabilecek taşınabilir röntgen ünitelerinin sayısını belirler
 • Radyoloji hizmetlerinde öncelikleri belirler ve yönetir.(Acil olmayanları bekletir)
 • Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir.
 • Kapasiteyi aşan durumlarda, teknisyen ve taşınabilir röntgen üniteleri ihtiyacını belirler ve Destek Birimleri şefine iletir.  BT, MR, USG vb. cihazların çalışabilirliğini denetler.
 • Afetten zarar gören cihazların tamir ve onarını için teknik ekip ihtiyacını Destek Birimleri şefine iletir.
 • İzindeki personelleri göreve çağırır.
 • Birimindeki personelin çalışma programını yapar.
 • Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar. 
 • Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.

12 Hasta Kayıt Birim Sorumlusu

 • Yatan ve ayaktan hasta kayıtlarını düzenler ve yönetir.
 • Hastaların ve ziyaretçilerin hastaneden çıkışları yapılana kadar tüm kimlik bilgilerini ve kayıtlarını tutar.
 • Kayıt işlemlerinde kullanılacak malzeme ve ekipman planlamasını yapar.
 • Hasta bakım alanlarından ayrı olarak bir kayıt birimi oluşturur.
 • Kayıt biriminde çalışacak kişileri belirleyerek görevlendirmelerini yapar.
 • Hastaneye gelen,taburculuğu yapılan ve nakil edilen bütün hastaların kayıtlarını tutarak gerekli kimlik doğrulayıcıların hastada kullanılmasını sağlar.
 • Tutulan kayıtların güvenliğini ve arşivlenmesini sağlar.

ALTYAPI SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Tesise ve altyapıya yönelik hasar tespitini yapar.

Hastanenin altyapı sistemlerinin (enerji/aydınlatma, su/atıksu, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, binalar/alanlar, medikal gazlar vb.) sürdürülmesi ve onarımı için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

İlk Eylemler

 • HAP Başkanından görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Yaka kartını takar.
 • Fiziki olanakların en iyi düzeyde entegrasyonunu sağlar, tıbbi görevlerin yerine  getirilebilmesi için en uygun ortamın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
 • Var olan tıbbi hizmet alanlarını boşaltır veya yerinin değiştirilmesi gibi olasılıklara karşı hazırlıklı olur.
 • Aşağıdaki birim sorumlularını tayin eder
 • Öncelikle tamir edilmesi gereken hizmet alanlarını belirle.
 • Altyapı kapasitesini değerlendir, talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenle:
 • —Isıtma ve iklimlendirme
 • —Enerji
 • —Haberleşme  ve bilişim
 • —İçme ve kullanma suyu
 • —Tıbbi gaz dağıtımı
 • —Kanalizasyon
 • —Hastane kompleksi yol durumu
 • —Hasar tespit ve onarım
 • —Hastane içi dikey transport (merdiven, transport)
 • Tesis Durum Raporu (HAP Form 28) doldurulmasını sağla.
 • Altyapı bölümündeki problem ve ihtiyaçları değerlendir, kaynak yönetimini düzenle.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • En kısa süre içinde hasar tespiti ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak rapor hazırlar.
 • 3.Isıtma,aydınlatma,asansör servisi,medikal gazlar ve kesintisiz güç kaynaklarının düzenli hizmet vermesini sağlar.
 • Yedek su stoklarını belirler.
 • Hastane iletişiminde kullanılacak olan ekipmanları temin ederek,batarya vb. kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 • HAP BAŞKANI ve  Lojistik Şefi  birlikte hasar tespit toplantısına katılır.

Süresi Uzayan Eylemler

 • En az 72 saat yetecek şekilde su ihtiyacı planlamasını yapar.
 • Kurum dışından hizmet ve kaynak sağlayıcıların isteklerini, Lojistik Şefi ile görüştükten sonra Cihaz.Araç.-Gereç  ve İlaç Tıbbi Malzeme Birim Sorumlusu gönderir.


Aktivasyonu Sonlandırma

 • Yapılan işleri ve alınan kararları bir düzen ve sıra içinde kaydeder.
 • Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..
Formlar….4-28-29
Raporlama Mekanizması …..

Rapor Vereceğiniz Kişi:  Operasyon ŞefiALTYAPI SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

Enerji ve Aydınlatma Birim Sorumlusu
Hastane için hayati önemi olan ana ve yedek enerji kaynaklarının ve aydınlatma sistemlerinin sürekliliğini sağlar. Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir.


Su ve Kanalizasyon Birim Sorumlusu
Su ve kanalizasyon sistemlerinin sorunsuz çalışması için gerekli düzenlemeleri yapar. Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir.


Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Birim Sorumlusu
Hastanenin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir.


Bina ve Alanlar Birim Sorumlusu
Hastane binaları ve alanlarının fonksiyonel durumda tutulmasını sağlar. Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir.   Hastanedeki her türlü mekanik sistemin sürekli çalışır durumda tutulmasından sorumludur (asansör, otomatik kapı, giriş-çıkış kapıları vb.).


Tıbbi Gaz Birim Sorumlusu
Tıbbi gaz sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Medikal gazların klinik bakım alanlarına sevkini düzenler ve dağıtır.  Onarılması için gerekli hizmetleri düzenler ve yönetir.


Bilişim Altyapısı Birim Sorumlusu
Hastane bilişim alt yapısının sürekli çalışır durumda olmasını sağlar, gerektiğinde yedek sistemlerin devreye alınmasından sorumludur. Alternatif tıbbi bakım sahalarında gerekli olan bilişim altyapısını kablolu veya kablosuz olarak kurar ve çalışmasını sağlar.

 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Alt Yapı  Sorumlusuna  düzenli yazılı durum raporları verin,
 • Hastanenin tüm  bilgi işlem mevcut durumunu tespit et ve bunu Alt  Yapı Sorumlusuna  rapor et.
 • Bilişim  hizmetler kesilmiş ise, hemen onarım için gerekeni yap.
 • Bilgi işlem hizmetlerinin sürekliliğini sağlama planlarını yap ve bu planları aktive et.
 • Verilerin güvenli bir biçimde toplanmasını ve gerekli birimlere ve kurumlara aktarılmasını sağla.
 • Mevcut hastane bilgi yönetim sisteminin çalışmaması durumunda kullanılacak alternatif yöntemleri belirle.
 • Afet Yönetim Ekibine ve bölüm şeflerine sağlanan bilgi ve durum raporlarının doğru, tam ve güncel olmasını temin et.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM- 29)

kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.


7  Haberleşme Sistemleri Birim Sorumlusu

 • Hastane santrali; telsiz; çağrı cihazı vb. sistemlerin çalışır durumda tutulmasından, iç ve dış iletişimin sürekli sağlanmasından sorumludur. Çağrı cihazı ve telsizlerin bakımlı ve şarjlı tutulmasını sağlar. Gerektiğinde yedek sistemleri devreye sokar. Operasyonun seyrine göre ihtiyaç duyulan noktalara iletişim sistemi kurulmasını sağlar Sorumlusuna  rapor et.
 • Haberleşme sistemi kesilmiş ise, hemen onarım için gerekeni yap.
 • Bilgi işlem ve santral hizmetlerinin sürekliliğini sağlama planlarını yap ve bu planları aktive et.
 • Verilerin güvenli bir biçimde toplanmasını ve gerekli birimlere ve kurumlara aktarılmasını sağla.
 • Mevcut hastane bilgi yönetim sisteminin çalışmaması durumunda kullanılacak alternatif yöntemleri belirle.
 • İç ve dış iletişimi sağla ve koordine et.
 • Haberleşme  ilgili tüm kayıtları koru.
 • Hastanenin iç-dış iletişim yetisini değerlendir.
 • Olay Yönetim Merkezi’ne çekilecek telefon hattı,  telsiz, cep telefonu, uydu telefon cihazlar için gereken belgeler veya cihazları sağla.
Bir ulaklar  grubu kur ve  alıcı-verici telsizlerin öncelikli
GÜVENLİK SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Hastanenin tüm alanlarında genel güvenlik (emniyet, asayiş) faaliyetlerini koordine etmek, • Hastane “afet alanı” korumasını ve dış trafik akışını düzenlemek ve uygulamaya koymak, • Kolluk kuvvetleriyle birlikte hastaneye erişimin, hastaneye ulaşan hasta ve kişilerin ilgili alanlara yönlendirilmesini sağlamak


Gerçekleştirilecek Eylemler

İlk Eylemler

 • HAP Başkanından görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Yaka kartını takar.
 • Operasyon Şefinden durum ile ilgili talimat ve bilgi alın,
 • Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel yardımların yönlendirilmesini içerebilir,
 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Operasyon Şefine düzenli yazılı durum raporları verin, • Gerekli durumlarda, denetimli giriş çıkış kontrolü sağlayın,
 • Yetkisi olmayan kişileri yasak bölgelerden çıkartın,
 • Ek güvenlik personeli seferber edilene kadar, geçici personel temin etmek için ilgili hizmetleri talep edin,
 • Acil Servis / Triyaj alanı ve diğer alanları (örneğin; morg, aileler için alanlar); ambulans ve eş zamanlı veya daha sonra gelecek ambulansların giriş ve çıkış noktalarını açık tutun, erişimi yalnızca yetkili araçlarla sınırlandırın,
 • Araç parkı erişimini ve kullanımını kontrol edin, erişimi yalnızca yetkili araçlarla sınırlandırın.

Devam Eden Eylemler

 • Güvenlik personelini riskler ve güvenli olmayan durumlara karşı bilgilendirin ve tespit edilen sorunları OYE Güvenlik Sorumlusuna bildirin,
 • Gerektiğinde, yetkisi olmayan personelin erişimini kısıtlamak için tahliye alanlarında önlem alın,
 • Kurumlar arası koordinasyon yetkilisi (OYE) aracılığıyla itfaiye, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili kurumlarla irtibata geçin
 • Güvenlik personelinin rutin brifinglerini belirleyin,
 • Araç ve yaya trafik kontrolünü gereken tüm araçlarla sağlayın,
 • Telsiz konuşmalarını takip edin,
 • Lojistik Şefinin talimatı doğrultusunda; gıda, su, ilaç ve kan kaynaklarını güvenli hale getirmek için destek hizmetleri personeliyle birlikte hareket edin,
 • Güvenlik personelini düzenli olarak durumdan haberdar edin,
 • Güvenlik personeline ilgili formları ve kayıtları kullanmaları talimatını verin, takip edin.

Süresi Uzayan Eylemler

 • OYE ile sürekli irtibat halinde olun,
 • Planlama Şefi (OYE) ile istişare ederek, ilave güvenlik personeli için harici hizmet sunucularıyla bağlantıya geçme ihtiyacını gözden geçirin,
 • Tüm güvenlik personelini gözlemleyin ve stres belirtisi gösterenlerin yeterli düzeyde desteğe erişmesini sağlayın,
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,
 • Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..

Formlar….

Raporlama Mekanizması …..

Rapor Vereceğiniz Kişi:  Operasyon Şefi
GÜVENLİK SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

Giriş Kontrol Birim Sorumlusu
Hastaneye giren ve çıkan kişileri izleyerek ve kontrol ederek hastanenin, çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının emniyetini sağlar. 


Kalabalık Kontrolü Birim Sorumlusu
Olay yeri güvenliğini ve kalabalığın kontrolünü sağlar.


Trafik Kontrol Birim Sorumlusu 
Hastane içi araç trafiği emniyetini düzenler ve uygulatır


Asayiş Kontrol Birim Sorumlusu
Hastane emniyetini hastane dışından kolluk kuvvetleriyle koordine eder.


Emanet Birim Sorumlusu
Hastaneye gelen/ getirilen hasta/yaralı ve ölülerin eşyalarının kayıt altına alınarak korunmasından ve sonrasında sahiplerine veya yetkili makamlara iletilmesinden sorumludur. Bu iş ile ilgili gerekli organizasyonu sağlar.


Şüpheli Durum ve Arama Birim Sorumlusu
Güvenlik ihlalleri veya altyapı hasarları sırasında şüpheli paket, şüpheli kişi ile kayıp çalışan, hasta, ya da ziyaretçilerin aranmasını koordine eder.


TEHLİKELİ MADDE (KBRN) SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

KBRN olaylarına müdahale kapsamında tespit, izleme, dökülme/ saçılma yönetimi, maruz kalanların, teknik ve acil dekontaminasyonunun yapılması ile hastane ve ekipman dekontaminasyonu çalışmalarının organize edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur.


Gerçekleştirilecek Eylemler

     İlk Eylemler

 • HAP Başkanından görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Yaka kartını takar.
 • Hastalar arındırılmadan hastane içine alınmamalıdır.
 • Hastane güvenlik görevlileri alarma geçirilerek girişlerin kontrolü yapılmalı, gerekirse hastane kapıları kapatılmalıdır.
 • Personelin ve çevrenin güvenliği, Güvenlik ekibi tarafından sağlanmalıdır.
 • KBRN’ ye maruz kalmış hastalar fark edildiğinde KBRN ve Acil Birim ekibine haber verilerek dekontaminasyon alanına yönlendirilmelidirler.
 • İlk olay yerinde tıbbi komuta kontrolü Acil nöbetçi ekibi tarafından yapılır.
 • Olay Hap Başkanı ve KBRN Müdahale ekibine bildirilerek, KBRN Müdahale ekibi tarafından vakalara müdahale edilmesi sağlanır.
 • Valilik kriz masasına bilgi aktarımı sağlanır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü,Sivil Savunma,İtfaiye,Polis vb yerlere bilgi akışı sağlanır.
 • Kimyasalın adı,özellikleri(yanıcı,parlayıcı)insana etkileri hakkında bilgi alınarak kayıt altına alınmalıdır.
 • KBRN vakaları ile gelen hastalar kayıt altına alınır.
 • Hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapılır.

    
     Devam Eden Eylemler

 • Durum değerlendirmesi yapılır.
 • Hastane güvenliği sağlanmalı ve gerekli emniyet şeridi oluşturulmalıdır.
 • Arındırma ünitesi faaliyete geçirilir.
 • Personelin korunmasına yönelik koruyucu kıyafetleri giyilmeden müdahale yapılmamalıdır.
 • Hastanenin diğer birimlerinin gerekli hazırlıkları yapması sağlanır.

     Arındırma Aşaması:

 • Durum değerlendirmesi yapılarak öncelikler belirlenir.
 • Dekontaminasyon ünitesinde arındırma işlemi başlanır.
 • Bulaşmaya neden olan kimyasal madde ile ilgili bilgi edinilmeye çalışarak,ne tür bir arındırma yöntemi uygulanacağına karar verilir.
 • Hastanın giysileri çıkartılarak dekontaminasyonun %95’i,hastanın yüzü ve elleri yıkanarak %98’i sağlanır. Son aşama olarak hastanın saç ve saç derisi tüm vücut yüzeyi yıkanarak işlem tamamlanır.
 • Diğer birimlerle sürekli olarak haberleşme ve eş güdüm sağlanır.
 • Olayın durumuna göre destek istenir ve konuyla ilgili planlama yapılır.
 • Gerekirse mevcut hastaların başka hastanelere sevk edilmesi konusunda planlama yapılır.


Müdahale Aşaması

 • Arındırma işleminden geçen hastalar teslim alınır.
 • Arındırma ve Triajı sağlanan bu hastalar Acil Birimde ilk müdahalelerinin ardından gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için ilgili merkezlere yönlendirilir.

    

      Süresi Uzayan Eylemler

 • Hastaların giysileri çıkartılarak özel radyasyon geçirmeyen kaplara konulmalıdır.
 • Kaplar sıkıca kapatılarak, radyasyon uyarısı ile işaretlenerek kirli alana bırakılmalıdır.
 • Müdahale işlemini yapan personel de dekontaminasyon işleminden geçirilmelidir.
 • Dekontaminasyon alanının temizliğinin yapılması sağlanır.
 • Dekontaminasyon işleminde kullanılan giysilerinde gerekli dekontaminasyon işlemlerinin yapılması sağlanır.
 • Hasta üzerinden çıkan giysiler koruyucu torbalarında incelenmek üzere numune taşıma işlemleri için görevlendirilen personel tarafından ilgili merkeze gönderilir.

DEKONTAMİNASYON ÜNİTESİ MALZEMELERİ

 • Yüz maskesi
 • Koruyucu kıyafet
 • Filtre
 • Eldiven
 • Çizme
 • Makas
 • Tıbbi atık torbası
 • Battaniye
 • Durulama bezi
 • Ameliyathane kıyafeti
 • Maske 14N 149
 • Gözlük
 • Sıvı sabun-şampuan
 • Rulo kolibantı

     Aktivasyonu Sonlandırma

 • Hastane ve hastaların normal işlemlerle işleyişine dönerek devam edilmesi aşamasıdır.

     Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..
Formlar….
Raporlama Mekanizması …

Rapor Vereceğiniz Kişi:  Operasyon Şefi


TEHLİKELİ MADDE (KBRN) SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

Tespit ve İzleme Birim Sorumlusu
KBRN olayında söz konusu madde ile ilgili yürütülen aktivitelere yönelik tespit ve izleme çalışmalarını koordine eder.


Kimyasal Dökülme/Saçılma Müdahale Birim Sorumlusu
Hastane içi tehlikeli maddelerin dökülme/saçılma müdahale planlarının uygulanmasını koordine eder.


Yaralı/Kazazede Dekontaminasyonu Birim Sorumlusu
KBRN olaylarına müdahalede, hasta dekontaminasyonu ile ilgili eylemlerin koordinasyonunu sağlar.


Tesis ve Cihaz Dekontaminasyon Birim Sorumlusu
KBRN olaylarına müdahalede, hastane ve ekipmanlarının dekontaminasyonu ile ilgili eylemleri koordine eder.
PSİKOSOSYAL DESTEK SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Hastaların, personelin ve ailelerin sosyal ve psikolojik gereksinimleri ile ilgili hizmetleri  organize eder, yönlendirir ve yönetir. Taburcu planlamasına yardımcı olur.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

İlk Eylemler

 • HAP Başkanından görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Yaka kartını takar.
 • Diğer birim sorumlularıyla birlikte Operasyon Şefinden  brifing alır.
 • Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu,Hasta Yakını  Destek Birim Sorumlusu , Aile Buluşturma Birim Sorumlusu , Psikolojik Hizmetler Birim Sorumlusu, Çalışan ve Çalışan Ailesi Destek Birim Sorumlusunu tayin ederek görevlendirmeleri yapar.
 • Son durum hakkında alt birim sorumlularıyla toplanır. Alt birimler için hareket planının geliştirilmesi ve sonraki toplantı için zaman belirler.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Personel dinlenme/rehabilitasyon alanı ya da hasta taburcu alanına yakın bir yerde insani hizmetler alanını kurar.
 • Hasta çıkış bölgesinin oluşturulması için yardım eder. Hasta çıkış işlemlerine yardım etmesi için eleman sağlar.
 • Operasyon Şefinin direktifleri doğrultusunda erken hasta taburcu protokolünün uygulanmasına yardım eder.
 • Hasta ve hasta olmayanları barındıran alanları belli bir program ile ziyaret edecek psikolojik destek personelini tayin eder.

    Süresi Uzayan Eylemler

 • Debrifing (Hastaların, personelin ve ailelerin olaydan sonra 24 saat geçmeden toplanılarak yaşadıklarını paylaşma) alanını sağlar.
 • Güncelleştirme ve talepleri almak için birim sorumlularıyla düzenli olarak görüşmeler yapar.
 • Operasyon Şefi ile sık iletişim kurar.

Aktivasyonu Sonlandırma

 • Yapılanları ve alınan kararları sürekli olarak kaydeder.
 • Stres ve yorgunluk belirtisi gösteren  herkesi gözlemler.
 • Personelin değişim ve dinlenme zamanlarını belirler.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..

Formlar….4-29

Raporlama Mekanizması …..
Rapor Vereceğiniz Kişi:  Operasyon ŞefiPSİKOSOSYAL DESTEK SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu

Yalnız kalan çocuklar, ayrı düşen aileler, yaşlılar, engellilere sağlık hizmetlerinin sunulması vb. sosyal hizmet çalışmalarını yürütür ve afetlerde sosyal hizmetler biriminin ihtiyaçlarını karşılamak için kamu ve sivil toplumdan paydaşlar ile koordinasyonu sağlar.

 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Psikososyal Destek Sorumlusuna. Düzenli yazılı durum raporları verin,
 • Bütün bölüm şefleri ile o ana kadar meydana tüm gelen majör olay ve faaliyetlerin, kritik sorunların, operasyonel kavramların ve bir sonraki operasyonel periyotta atılacak adımların mevcut durumunu ve gelişimini öğrenmek üzere ilk bağlantıyı kur.
 • Eve gidemeyecek olan hastane personelini belirle. Ev adreslerini tespit et. Evde bakıma muhtaç aileleri olup olmadığını öğren.
 • Bakıma muhtaç olan personel ailelerinin barınak, beslenme ve sağlık bakımlarını karşıla,
 • Bakıma muhtaç personel çocuklarının her türlü ihtiyaçları ile ilgilen,
 • Ailelerin tekrar aboratua getirilmesi için çalışmaları yapar.

Hasta Yakını Destek Birim Sorumlusu

Afet ve acil durum süresince ortaya çıkabilecek, iletişim, konaklama, beslenme, sağlık, manevi ve duygusal vb. ihtiyaçları da içeren, hasta ve hasta ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken psikososyal desteği sağlar ve organize eder.


Aile Buluşturma Birim  Sorumlusu

Ailelerin tekrar biraraya getirilmesi için çalışmaları yapar.


Psikolojik Hizmetler Birim Sorumlusu 

Psikososyal destek faaliyetleri kapsamında bilgilendirme, hasta ve hasta yakınlarının tedavisi için sevk edilmesi, gerektiğinde bireysel terapötik görüşmelerin yürütülmesi ve takip edilmesi vb. hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.


Çalışan ve Çalışan Ailesi Destek Birim Sorumlusu

Sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin afet ve acil durum halinde temel (güvenlik, beslenme, barınma, banyo-tuvalet, iletişim vb.) ve özel ihtiyaçlarının (ilaç vb.) karşılanması ile personelin dinlenme saatlerinin belirlenmesi gibi konularda yönlendirme ve önerilerde bulunmak, personelin ve ailelerinin psikolojik bilgilendirme, psikososyal destek gibi ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması ile psikolojik takiplerinin yapılmasından sorumludur.

 • Bütün bölüm şefleri ile o ana kadar meydana tüm gelen majör olay ve faaliyetlerin, kritik sorunların, operasyonel kavramların ve bir sonraki operasyonel periyotta atılacak adımların mevcut durumunu ve gelişimini öğrenmek üzere ilk bağlantıyı kur.
 • Acil olayla ilişkili olabilecek personel ihtiyaçlarını önceden belirle. Beslenme ve dinlenme gereçlerini sağla. Mutfak sorumlusu ve İnsan Gücü Sorumlusu ile iletişim kur.
 • Personelin, tüm güncel afet haberlerini, söylentilerden arınmış olarak alabilecekleri sakin bir dinlenme alanı sağlamak için az trafiği olan bir yerde, personel dinlenme ve beslenme alanını hazırla.
 • Halkla İlişkiler Yetkilisi ve İnsan Gücü Sorumlusu yardımıyla bir personel bilgilendirme merkezi kur.
 • Söylentileri önlemek için afete ilişkin güncelleştirilmiş bilgileri sağla.
 • Psikolojik Destek Birim Sorumlusu tarafından düzenli değerlendirme ziyaretleri düzenle. Farklı brifing alanları kurulmasına yardımcı ol.ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN