PLANLAMA ŞEFİ İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev; Afet ve acil durumlarda operasyonlar ve kaynak yönetimi ile ilgili tüm verilerin toplanması ve analiz edilmesini, taktik operasyonlar için alternatifler geliştirilmesini, Uzun dönem planlamaların başlatılmasını, planlama toplantılarının düzenlenmesini ve her operasyonel dönem için Olay Eylem Planı’nın hazırlanmasını sağlar.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

İlk Eylemler

 • HAP Başkanından görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • Yaka kartını takar.
 • Personel Tedarik Birim  Sorumlusundan, dokümantasyon İçin yardımcı alır.
 • Planlama Birim Sorumlularını ( Personel ve Malzeme Yönetimi Sorumlusu , Durum Değerlendirme Sorumlusu, Dökümantasyon Sorumlusu, Acil Durum Sonlandırma Sorumlusu,) tayin eder, görev tanımlamalarını ve yaka kartlarını dağıtır.
 • HAP BAŞKANI ile toplantı yaptıktan sonra Birim Sorumluları ile görüşür.
 • Bir planlama/enformasyon merkezi kurar.
 • Kurumun olaya özgü hareket planını hazırlayıp yazılı hale getirir. Bu planının kopyalarını HAP BAŞKANI ve tüm diğer Birim Sorumlularına  dağıtır yeleklerini dağıt. Birim Görevlendirme Listeni (HAP Form 23) tamamla.
 • Lojistik Bölümü Birim Sorumlularını, mevcut durum ve olayın hedefleri ve strateji hakkında kısaca bilgilendir, bölüm eylem planı taslağını hazırla, sonraki toplantının zamanını belirle.
 • Bölüm Personel Mesai Tablosunu (HICS 29) Lojistik Bölüm personeline dağıt ve mesailerin uygun şekilde kaydedildiğini kontrol et.
 • Bu tabloyu vardiyaların bitiminde ve ya her operasyon periyodunun bitiminde Zaman Yönetimi Sorumlusuna ulaştır.
 • Hastane Afet Yöneticisine danışarak, olay ile ilgili hedefleri ve operasyon periyotlarını belirle.
 • Müdahale Hedef Formlarını (HAP Form 22) oluştur ve tüm aktif Hastane Afet Yönetim Merkezi görevlilerine dağıt.
 • Kaynak Yönetimi Sorumlusu tarafından personel ve malzeme takibinin doğru yürütülmesini sağlamak için Lojistik Bölüm Yöneticisi ve Alan Sorumlusu ile bağlantı kur ve sürdür.
 • Afet eylem planının hazırlanması ve dokümantasyonunu koordine et ve birer kopyasını Hastane Afet Yöneticisi ve tüm bölüm şeflerine dağıt.
 • Tüm bölüm şefleri ve birim liderlerinden gelen raporlarla Durum Değerlendirme Sorumlusu ve personelinin düzenli olarak durum güncellemesi ve dokümantasyonu yapmasını sağla.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Planlama Birim Sorumlularından Olağandışı Durum başladığı andan itibaren 4, 8, 24 ve 48 saat sonrasına ilişkin olası durumlar ile ilgili durum raporu  alır. Gerekiyorsa bu raporların teslimi için zaman belirler.
 • Hastanede kullanıma hazır yatak durumunu belirler.
 • Acil eylem planları hazırlayarak yönetime sunar.Gerektiğinde ekiplerin oluşmasını sağlayacak olaya müdahale edecek planlamayı yapar.
 • Hastaneye başvuran hastaların kimlik bilgilerini ve nakil kayıtlarının tutulmasını sağlar.
 • Kullanılacak malzeme ve ekipmanların yerlerini belirleyerek gerektiğinde kullanılmak üzere planlama yapar.

    Süresi Uzayan Eylemler

 • Uygun oldukça brifingler ve güncelleştirilmiş planları alır. Kurumun hareket planını güncelleştirmeye ve dağıtmaya devam eder.
 • Sürekli güncelleştirilen hareket planını görüşmek üzere Planlama Birim Sorumluları ve HAP BAŞKANI’NI kapsayan planlama toplantılarının zamanlarını belirler.
 • Hastanede bulunan yaralıların durumu hakkında ailelerine bilgi verilmesini sağlar.
 • Hastalarının bakım sistemi içindeki tüm zamanlarda hastaların yerini izlemek ve kayıt altına almakla beraber hastaneden ayrılan tüm hastaların gidişini izleyerek kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Müdahale süresince kullanılan malzemenin takibini yapmak için Malzeme Kabul Formunun (HAP Form 21) kullanımım sağlamayı sürdür
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,
 • Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın.

     Aktivasyonu Sonlandırma

 • Uygun aralıklarla Planlama Birim Sorumlularından olası gelişmelere yönelik aktivite raporlarını almaya devam eder.
 • Santral-Bilgi İşlem Personeli  ve Donanımı Birim Sorumlusu  tarafından tüm çağrıların yönlendirildiğinden kaydedildiğinden emin olur.
 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
 • Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
 • Planlama  Şefi  kendine bağlı   birim sorumluları ile ilgili planlama ve yürütme görevini yapmakla yükümlüdür.
 • Tüm destek ekipman ve araçlarının ve tahsis edilmiş tüm afet yönetim ekipmanlarının eski yerlerine yerleştirilmesini sağla.
 • Stres yönetimi ve faaliyet sonrası debrifinglere, gerekli diğer brifing ve toplantılara katıl.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..
Formlar….4-21-22-23-29
Raporlama Mekanizması …..

Rapor Vereceğiniz Kişi:  Hap BaşkanıPERSONEL VE MALZEME YÖNETİMİ SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Afet ve acil durum süresince ihtiyaç duyulacak personelin, ekiplerin, binaların, malzemelerin ve ana teçhizatların durumları, konumları ve uygunlukları hakkında bilgi sağlamak; afet ve acil durum operasyonları için ayrılan tüm kaynakların listesini hazırlamakla sorumludur.

Görevli ve gönüllü personelin durumu, konumu ve uygunluğu hakkında bilgi sağlar.

Afet ve acil durumlarda destek için hastane stoğunda mevcut ve ayrıca dış kaynaklardan alınacak malzeme ve teçhizatın durumu, konumu ve uygunlukları hakkında bilgi sağlar.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

  İlk Eylemler

 • Planlama Şefi’nden görevini alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • İlgili yaka kartını takar.
 • Planlama Şefi’nden brifing alır.
 • Mevcutta bulunan malzeme, ekipman vb kaynakların listesini oluşturur.
 • Olay sırasında kullanılmak için personelin, ekiplerin, tesislerin, malzemelerin ve büyük ekipmanın varlığı, yeri ve durumu hakkındaki bilgileri gözden geçirir. Afet Yönetim Ekibine ve bölüm şeflerine sağlanan bilgi ve durum raporlarının doğru, tam ve güncel olmasını temin et.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29) kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

  Devam Eden Eylemler

 • Kritik farmasötik ürünler, vantilatörler, kan ürünleri gibi yönetim için önemli tüm kaynakların izlemine dikkat eder.
 • Personel ve Malzeme Yönetimi biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi atanmasını sağla. Gerekirse destek hizmetler biriminden personel talep et.
 • İnsan Kaynakları VeCihaz Ve Araç/Gereç Sorumlusu İlaç Ve Tıbbi Malzeme Sorumlusuİle ortaklaşa çalış ve tüm faaliyetleri takip et.
 • Görevli personel listesini oluşturarak, personel hareketlerinin takibini yapar.
 • Görevlendirilen personel ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlar.
 • Kullanıma hazır, temin edilebilen ve kullanım dışı kaynakları belirleyerek sınıflamasını yapar.
 • Kontamine olma, erken eksterne ve tahliye gibi malzemeleri değiştirebilecek faktörlerin izlenmesini sağlamak.

   Süresi Uzayan Eylemler

 • Alarm dönemi dışında gereksinim duyulacak personelin sayı ve niteliğinin belirlenmesini sağlar.
 • Toplanma alanları belirleyerek, çağrı yönteminin belirlenmesi için gerekli girişimlerde bulunur.
 • Hastane dışı gönüllü personel ile ilgili kayıtları tutar ve güvenlik şefliğinden kimlikleri ile ilgili bilgi alır.
 • Personel sınıflamasını yaparak personelin ilgili birimlerde görevlendirilmesini sağlar.

   Aktivasyonu Sonlandırma

 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
 • Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
 • Planlama Şefi ile tüm kayıtları tutarak, rapor düzenler.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..

Formlar…4-29.

Raporlama Mekanizması …..
Rapor Vereceğiniz Kişi:  Planlama ŞefiKAYNAK YÖNETİMİ SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

1 Personel İzleme Birim Sorumlusu: Görevli ve gönüllü personelin durumu, konumu ve uygunluğu hakkında bilgi sağlar.
2 Malzeme İzleme Birim Sorumlusu:Afet ve acil durumlarda destek için hastane stoğunda mevcut ve ayrıca dış kaynaklardan alınacak malzeme ve teçhizatın durumu, konumu ve uygunlukları hakkında bilgi sağlar.
DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Mevcut afet ve acil durumla ilgili bilgileri toplar, işler ve veri akışını organize eder. Afet ve acil durumla ilgili raporları hazırlar. Yaşanan olayla ilgili beklenen gelişmeler için öngörüler geliştirir. Olay eylem planında kullanılmak üzere bilgi/ istihbarat toplar, aldığı bilgileri ilgililere iletir ve gerekli haritaları hazırlar.      Tüm hastane personeline olayın son durumu hakkında bilgi verir. Hastanede olağan dışı durumlar için yazılı bir hareket planının olduğundan emin olur. Hastane içi haberleşme ağını oluşturur. Bilgisayar sistemini sağlar ve korur


Gerçekleştirilecek Eylemler:

İlk Eylemler

 • Planlama Şefinden görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • İlgili yaka kartını takar.
 • Bilgisayar sisteminin şu andaki durumu hakkında bilgi alır, bilgi işlem sisteminin çalışmadığı durumlar için önlemler alır.
 • Kriz merkezindeki kararların, eylemlerin ve atamaların dokümante edilmesi için sekreter tayin eder.
 • Kriz merkezinde sekreterin yardımı ile son bilgileri içeren bir pano hazırlar ve bu panonun güncelleştirildiğinden emin olur.
 • Haberleşme Hizmetleri Sorumlusuna, telefon, telsiz ve haber trafiğini kaydetmesi için sekreter tayin ederek bilgilerin raporlanmasını sağlar.
 • Olay Yönetim Merkezi sekreterin yardımı ile son bilgileri içeren bir pano hazırla ve bu panonun güncelleştirildiğinden emin ol.
 • Ulaşan durum raporlarını al ve kaydet.
 • Haberleşme Hizmetleri Sorumlusuna acil iletişim hattı aracılığı ile hastane içi ya da dışından alınan veya gönderilen tüm iletişimleri dokümente et ve izlemek üzere ayrıca bir kayıt görevlisi ata.
 • Afet Yönetim Ekibine ve bölüm şeflerine sağlanan bilgi ve durum raporlarının doğru, tam ve güncel olmasını temin et.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • İhtiyaç olan tüm alanlarda yeterli sayıda sekreter olduğundan emin olur. Personelin organizasyonu için Personel Tedarik Birim Sorumlusundan yardım alır.
 • Ana ve yedek bilgisayar sistemlerinin verilerinin yedeklenmesini ve korunmasını denetler.
 • Çalışanları bilgilendirmek için en az 4-6 saatte bir iç durum raporu yayınlar. Halkla İlişkiler Sorumlusu, Psikososyal Destek Sorumlusu ve Personel Tedarik Birim Sorumlusunun yardımına başvurur.
 • Tıbbi kayıt bilgisayar kopyalarının güvenliğinden ve kayıplarının önlenmesinden emin olur.
 • Bilgileri toplar, sınıflandırır, yeni stratejiler için analiz eder.
 • Raporlanan veriler ve yeni durum Acil Eylem Planına entegre edilir, ilgili faaliyetler için kullanılması sağlanır.

    Süresi Uzayan Eylemler

 • Hastaların bakım, tedavi süreçlerini ve hastaneden ayrılış durumlarını izleyerek kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Tüm hasta yataklarının ve sedyelerin varlığı, yeri ve durumu hakkında bilgi sağlar.
 • Afetlere ilişkin oluşabilecek olaylarla ilgili tahmin ve projelendirmeyi sağlar.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendifiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,
 • Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın.

Aktivasyonu Sonlandırma

 • Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
 • Kaygılarını Psikososyal Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..

Formlar….4-29

Raporlama Mekanizması …..
Rapor Vereceğiniz Kişi:  Planlama ŞefiDURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSUNA BAĞLI BİRİMLER:

1 Hasta İzleme Birim Sorumlusu

Hasta bakım hizmeti dahilinde yatan ve taburcu olan hastaların konumlarını izler, kayıt altında tutar ve hastaneden ayrılan tüm hastaların takibini yapar.


2 Yatak İzleme Birim Sorumlusu

Tüm hasta yatakları ile birlikte kampet ve sedyelerin durumları, konumları ve uygunluğu hakkında bilgi sağlar. 


3 Veri ve Bilgi Yönetimi Birim Sorumlusu 

Karar desteği vermek ve hastanenin mevcut durum analizini yapabilmek için ihtiyaç duyulan verilerin daha önce planlandığı gibi belli zaman aralıklarıyla hastane bilgi yönetimi sisteminden sorgulanarak raporlanması ve Planlama Şefinin onayı ile HAP Başkanına iletilmesinden sorumludur

DOKÜMANTASYON SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Afet ve acil durumlarla ilgili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini de içine alacak şekilde tüm gelişme ve faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlar.  İhtiyaç halinde belgelerin kopyalarını hazırlamak, afet ve acil durum dokümanlarını hukuki, bilimsel çalışma, finansal geri ödeme amaçları ve tarihsel veri niteliğinden yararlanmak için kayıt altına almak, korumak ve saklamakla sorumludur.


Gerçekleştirilecek Eylemler:

 • Planlama Şefinden görev alır.
 • Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 • İlgili yaka kartını takar.

Gerçekleştirilecek Eylemler

İlk Eylemler

 • Operasyon Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın,
 • Birim Sorumluları görevlendirme ihtiyacını belirle,
 • Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel yardımların yönlendirilmesini içerebilir,
 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Operasyon  Şefine düzenli yazılı durum raporları verin,
 • Afet halinde dokümantasyon hizmetlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.
 • Afetle ilgili tüm kayıt ve dosyalama işlemlerinin (hastane kayıtları, iş/finans kayıtları, fatura kayıtları, tıbbi kayıtlar, diğer kayıtlar) hastanenin ve hastane yönetim merkezinin müdahale ve normale dönme karar ve faaliyetlerini de içerecek şekilde doğru ve tam olmasını sağlar.
 • Yasal, çözümsel ve tarihsel amaçlarla afetle ilgili dokümanların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.
 • Afet anında yapılması gereken kayıtların saklanmasını ve sürekliliğini sağlar.
 • Hastane kayıtları
 • İş/finans kaynakları
 • Fatura kayıtları
 • Tıbbi kayıtlar
 • Bütün bölüm şefleri ile o ana kadar meydana tüm gelen majör olay ve faaliyetlerin, kritik sorunların, operasyonel kavramların ve bir sonraki operasyonel periyotta atılacak adımların mevcut durumunu ve gelişimini öğrenmek üzere ilk bağlantıyı kur.
 • Tüm bölümler arasında doküman paylaşım ve iletişimini kolaylaştırmak için Internet olanağı içeren bilgi işlem sistemi sağlanmasını Hastane İçi Hizmetler Sorumlusu ile koordine et. (mümkünse)
 • Hastane Afet Yönetim Merkezi aktivasyonu süresince tüm bölümlerden tamamlanmış form ve dokümanların toplanması için bir sistem kur.
 • Hastane Afet Yönetim ekibinden yetkili olanların taleplerini karşılamak üzere form ve raporlarım kopyalanmasını sağla.
 • Planlama Yöneticisinin talep ettiği dokümanları hazırla.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Afet ve bölümün durumu, kritik sorunları çözmek için atılan adımlar, bir
 • sonraki operasyonel periyot için ön görülmüş eylemler ve ihtiyaçlar hakkında bölüm şefleri ile düzenli toplantılar yap.
 • Dokümantasyon birimine teslim edilen tüm doküman1arın alınmasına ve düzenlenmesine devam et.
 • Teslim edilen kayıtların tam ve doğru olmasını kontrol et. Hata ve eksiklikleri Hastane Afet Yönetim Merkezi yetkililerinden uygun olanla bağlantı kurarak doğrula.
 • Tüm bilgi kayıt ve planları kur.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.

Süresi Uzayan Eylemler

 • OYE ile sürekli irtibat halinde olun,
 • Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür.
 • Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) ve Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..
Formlar….4-29
Raporlama Mekanizması …..


Rapor Vereceğiniz Kişi:  Planlama ŞefiACİL DURUM SONLANDIRMA SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI

Görev;

Afet ve acil durumu sonlandırmak için gerekli faaliyetleri, tüm personel ve kaynaklar için belirlenmiş özel talimatlar kapsamında geliştirmek ve koordine etmekle sorumludur.


Gerçekleştirilecek Eylemler

İlk Eylemler

 • Planlama Şefinden durum ile ilgili talimat, bilgi ve görev yeleğinizi alın,
 • Durum tespiti toplantılarına katılın ve uygun müdahaleyi belirleyin. Bu müdahale; ihtiyaca göre hastaneden hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyeyi, dış kaynaklardan gelecek muhtemel yardımların yönlendirilmesini içerebilir,
 • Tüm faaliyetlerin, konuların ve kararların olay kayıtlarını başlatın ve Planlama Şefine düzenli yazılı durum raporları verin,
 • Ulaşan durum  raporlarını al ve kaydet.
 • Durum raporlarını  incele ve gereken raporları hazırla.
 • Tüm aktivite ve gözlemlerini Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) süreğen şekilde kaydet.
 • İç ve dış tüm haber akışım Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydet, Bir kopyasını Dokümantasyon Birimi için hazırla.

Devam Eden Eylemler

 • Mevcut durum raporlarını almak için planlama Yöneticisi, bölüm şefleri ve birim sorumluları ile düzenli toplantı yap ve önemli bilgileri ekip üyelerine ilet.
 • Acil Durum Sonlandırma biriminin görevlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda kayıt görevlisi atanmasını sağla. Gerekirse İnsan Kaynakları  biriminden personel talep et.
 • En azından 4 saatte bir çalışanları bilgilendirmek amacı ile hastane içi durum raporu yayınla. Bu raporun hazırlanıp dağıtılmasında Durum Değerlendirme Sorumlusu ile işbirliği yap.
 • Tıbbi kayıt bilgisayar kopyalarının güvenliğinden ve kayıplarının önlenmesinden emin ol.
 • Durum Değerlendirme  Sorumlusu ile  bölüm şefleri ve hastane afet yönetim ekibi ile işbirliği yaparak olağandışı durum sonlandırma planı oluşturulmasını sağla.
 • Eylem planı hazırla, belirli aralıklarla Planlama Şefine arz et. Düzeltemediğin ya da çözemediğin herhangi bir sorun hakkında Planlama Şefine acilen bilgilendir.

Süresi Uzayan Eylemler

 • OYE ile sürekli irtibat halinde olun,
 • Birim personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliği, görevlilerin sağlık ve iş güvenliği, kaynak gereksinimi ve dokümantasyon işlemlerini izlemeyi sürdür.
 • Faaliyet ve kararların Operasyon Kayıt Formuna (FORM – 4) ve Hastane İçinde Bilgi Paylaşımı Takip Formu (FORM-29)kaydedilmesini sürdür.
 • Uygun beslenme, sıvı alımı, dinlenme ve stresle başa çıkma teknikleriyle kendi fiziksel gereksinimlerini sağla.
 • Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri ve uygunsuz davranışlar açısından gözlemle. Gözlemlerini Destek Hizmetler Sorumlusuna aktar.
 • Görev devri yaptığın takdirde, yerine gelen yetkiliye devam eden operasyonların durumu, problemler ve ilgili diğer bilgileri aktar.
 • Personele dinlenme süresi verilmesini sağlayın,
 • Olaya müdahalenin değerlendirilmesine katılın.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar…..

Formlar….4-29

Raporlama Mekanizması …..


Rapor Vereceğiniz Kişi: Planlama ŞefiORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN