İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU İŞ AKIŞ TALİMATI
09 Ekim 2020

İŞ AKIŞ TALİMATI

 


Görev;

İş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliğinden ve kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımının kontrolünden sorumludur.  Hasta, personel ve ziyaretçilere yönelik mevcut ve olası tehditleri takip ve tespit eder. Tehlikeli durumları takip eder ve azaltmak için gerekli önlemleri alır. Sağlığı ve hayatı tehdit eden acil durumlarda HAP Başkanının onayıyla her türlü operasyonu durdurmaya yetkilidir.


Gerçekleştirilecek Eylemler:
 • Acil güvenlik yasaları ve endüstriyel uygulamalarla uyumlu risk yönetim ve kayıp-önleme programındaki her türlü değişikliği yönetim ekibine ve bölüm sorumlularına önerir.
 • En iyi maliyet azaltıcı planları tavsiye eder.
 • Varlık kaybıyla sonuçlanabilecek her türlü olayı araştırmak üzere avukatlar, sigorta şirketleri ve bireylerle bağlantı kurar.
 • Risk yönetim konularıyla ilgili olarak Finans Bölümü Satın Alma Birimi Sorumlusu ve Personel Sağlığı Birim Lideriyle düzenli olarak bağlantı kurar.
 • Müdahale uygulamalarını düzenli kontrol eder.
 • Yüksek riskli aktiviteleri gözlemler ve uygun bölüm sorumlularına rapor etmeyi sürdürür.
 • Uygulama ile ilgili potansiyel sorunları ve gerekli değişiklikleri yönetim ekibine bildir.
 • Personelin yaralanması durumunda tıbbi takibini koordine eder.
 • Finans Sorumlusu ile beraber personelin yaralanma raporları ve dokumantasyonu ile ilgili durumları koordine eder.
 • İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla ilgili işveren rapor  vermek,
 • İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü  de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak.
 • Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak.
 • Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
 • İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasının sağlamak,
 • İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurmak ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak,
 • İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine yada cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine yada cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermek,
 • Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek,
 • İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği , kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak
 • İşyerinde çalışanların yaşamı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit  ettiğinde derhal üst yönetimi bilgilendirerek işin geçici olarak durdurulmasının sağlar.
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme,araştırma ve çalışanlarla görüşme yapar.
 • Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar.
 • Talimatta belirtilen görevlerini yapmakla,
 • Bu görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak, güçleştirmemek, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmakla,
 • İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla sorumludurlar.

Eylemlerin Kaydedilme Şekli

Kayıtlar……
Formlar4-29
Raporlama Mekanizması…..

Rapor Vereceğiniz Kişi: Hap Başkanı
Kimlik Belirleme
Görev yeleğinizi giyin ve ilgili personele yelekleri dağıtın.


ORGANİZASYON ŞEMASINA DÖN